Quy trình tham gia Kỹ năng đặc định

Thi kỹ năng đặc định = Thi kỹ năng chuyên môn của ngành nghề chọn đi + Thi năng lực tiếng Nhật trình độ N4
  CÁC TRƯỜNG HỢP THI KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH QUI TRÌNH THAM GIA QUI TRÌNH ĐÀO TẠO
1
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng N4
 • Đi lại cùng ngành tại công ty cũ
Không thi
 • Chúng tôi liên hệ công ty cũ
 • Nếu công ty tiếp nhận TTS, Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Tiếp nhận làm hồ sơ
2
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng N4
 • Đi lại cùng ngành tại công ty mới
Không thi
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Nếu đậu, Công ty tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tác phong 
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Tiếp nhận làm hồ sơ
3
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng N4
 • Đi lại khác ngành tại công ty mới
KN
CM
Thi kỹ năng chuyên môn
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đậu, Công ty tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tác phong 
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng chuyên môn, ứng viên đăng ký thi lại

4
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không có bằng N4
 • Đi lại cùng ngành tại công ty cũ
N4
Thi N4
 • Chúng tôi liên hệ công ty cũ
 • Thi N4
 • Nếu công ty tiếp nhận TTS, Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tiếng Nhật và tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi N4
 • Tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ N4, ứng viên đăng ký thi lại

5
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không có bằng N4
 • Đi lại cùng ngành tại công ty mới
N4
Thi N4
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi N4
 • Nếu đậu, Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tiếng Nhật và tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi N4
 • Tếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ N4, ứng viên đăng ký thi lại

6
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không có bằng N4
 • Đi lại khác ngành tại công ty mới
Phải thi
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Nếu đậu, Công ty tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tiếng Nhật và tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng đặc định, ứng viên đăng ký thi lại

7
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng N4
 • Đi lại cùng ngành tại công ty cũ
Không thi nhưng cần giấy xác nhận của công ty cũ (nếu công ty cũ không xác nhận thì phải thi)
 • Chúng tôi liên hệ công ty cũ
 • Nếu công ty tiếp nhận TTS, Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tác phong Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn nếu công ty không xác nhận
 • Tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng chuyên môn, ứng viên đăng ký thi lại

8
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng N4
 • Đi lại cùng ngành tại công ty mới
Không thi nhưng cần giấy xác nhận của công ty cũ (nếu công ty cũ không xác nhận thì phải thi)

1. Trường hợp 1:

 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đậu, Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ

2. Trường hợp 2:

 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Công ty liên hệ công ty cũ hỗ trợ xác nhận
 • Nếu công ty cũ đồng ý (nếu không đồng ý quay lại Trường hợp 1), Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 •  
 • Đào tạo tác phong 
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn nếu công ty không xác nhận
 • Tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng chuyên môn, ứng viên đăng ký thi lại

9
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng N4
 • Đi lại khác ngành tại công ty mới
KN
CM
Thi kỹ năng chuyên môn
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đậu, Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng chuyên môn, ứng viên đăng ký thi lại

10
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không có bằng N4
 • Đi lại cùng ngành tại công ty cũ
N4
Thi N4, không thi kỹ năng chuyên môn nếu có xác nhận công ty cũ
 • Chúng tôi liên hệ công ty cũ
 • Thi N4
 • Nếu công ty tiếp nhận TTS, Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tiếng Nhật và tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi N4
 • Tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ N4, ứng viên đăng ký thi lại

11
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không có bằng N4
 • Đi lại cùng ngành tại công ty khác
N4
Thi N4, không thi kỹ năng chuyên môn nếu có xác nhận công ty cũ
 1. Trường hợp 1:
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Chúng tôi liên hệ công ty cũ, nếu công ty cũ xác nhận
 • Thi N4
 • Tiếp nhận làm hồ sơ
 •  

2. Trường hợp 2:

 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Chúng tôi liên hệ công ty cũ, nếu công ty cũ không xác nhận
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 •  
 • Đào tạo tiếng Nhật và tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi N4 hoặc kỹ năng đặc định
 • Tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ N4 hoặc kỹ năng đặc định, ứng viên đăng ký thi lại

12
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc trên 2 năm 10 tháng
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không có bằng N4
 • Đi lại khác ngành tại công ty mới
Phải thi
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Nếu đậu, Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tiếng Nhật và tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng đặc định, ứng viên đăng ký thi lại

13
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng N4
 • Đi lại cùng ngành tại công ty cũ
KN
CM
Thi kỹ năng chuyên môn
 • Chung tôi liên hệ công ty cũ
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu công ty tiếp nhận TTS, Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tác phong 
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng chuyên môn, ứng viên đăng ký thi lại

14
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không có bằng N4
 • Đi lại cùng ngành tại công ty cũ
Phải thi
 • Chúng tôi liên hệ công ty cũ
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Nếu công ty tiếp nhận TTS, Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tiếng Nhật và tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng đặc định, ứng viên đăng ký thi lại

15
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không có bằng N4
 • Đi lại cùng ngành tại công ty mới
Phải thi
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Nếu đậu, chúng tôii tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tiếng Nhật và tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng đặc định, ứng viên đăng ký thi lại

16
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không có bằng N4
 • Đi lại khác ngành tại công ty mới
Phải thi
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Nếu đậu, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tiếng Nhật và tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng đặc định, ứng viên đăng ký thi lại

17
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng N4
 • Đi lại cùng ngành tại công ty mới
KN
CM
Thi kỹ năng chuyên môn
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đậu, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tác phong 
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng chuyên môn, ứng viên đăng ký thi lại

18
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng
 • Có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng N4
 • Đi lại khác ngành tại công ty mới
KN
CM
Thi kỹ năng chuyên môn
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đậu, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tác phong 
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng chuyên môn, ứng viên đăng ký thi lại

19
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không có bằng N4
 • Đi lại cùng ngành tại công ty cũ
Phải thi
 • Chúng tôi liên hệ công ty cũ
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Nếu đậu, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tiếng Nhật và tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng đặc định, ứng viên đăng ký thi lại

20
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không có bằng N4
 • Đi lại cùng ngành tại công ty mới
Phải thi
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Nếu đậu, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tiếng Nhật và tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng đặc định, ứng viên đăng ký thi lại

21
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Không có bằng N4
 • Đi lại khác ngành tại công ty mới
Phải thi
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Nếu đậu, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tiếng Nhật và tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng đặc định, ứng viên đăng ký thi lại

22
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng N4
 • Đi lại cùng ngành tại công ty cũ
KN
CM
Thi kỹ năng chuyên môn
 • Chúng tôi liên hệ công ty cũ
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đậu, Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tác phong 
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng chuyên môn, ứng viên đăng ký thi lại

23
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng N4
 • Đi lại cùng ngành tại công ty mới
KN
CM
Thi kỹ năng chuyên môn
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đậu, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tác phong 
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng chuyên môn, ứng viên đăng ký thi lại

24
 • Thực tập sinh về nước (3 – 5 năm)
 • Thời gian làm việc chưa đủ 2 năm 10 tháng
 • Không có bằng kỹ năng cấp 3
 • Có bằng N4
 • Đi lại khác ngành tại công ty mới
KN
CM
Thi kỹ năng chuyên môn
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đậu, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tác phong 
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng chuyên môn, ứng viên đăng ký thi lại

25
 • Ứng viên chưa từng tham gia chương trình
 • Không có bằng N4
Phải thi
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Nếu đậu, Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tiếng Nhật và tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng đặc định, ứng viên đăng ký thi lại

26
 • Ứng viên chưa từng tham gia chương trình
 • Có bằng N4
KN
CM
Thi kỹ năng chuyên môn
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đậu, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tác phong 
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng chuyên môn, ứng viên đăng ký thi lại

27
 • Du học sinh, Thực tập sinh về nước chương trình 1 năm
 • Không có bằng N4
Phải thi
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Nếu đậu, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tiếng Nhật và tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng đặc định
 • Chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng đặc định, ứng viên đăng ký thi lại

28
 • Du học sinh, Thực tập sinh về nước chương trình 1 năm
 • Có bằng N4
KN
CM
Thi kỹ năng chuyên môn
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Nếu đậu, chúng tôi tiếp nhận làm hồ sơ
 • Đào tạo tác phong
 • Phỏng vấn với công ty Nhật
 • Thi kỹ năng chuyên môn
 • Tiếp nhận làm hồ sơ

Nếu thi không đỗ kỹ năng chuyên môn, ứng viên đăng ký thi lại

Nếu bạn cần tư vấn thêm về chương trình, hãy gọi Hotline: 096.343.6483 – 0969.235.888 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *